Business Benefit

ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE

Daňová evidence

Daňová evidence nahrazuje jednoduché účetnictví a je určena pro ty subjekty, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu zákona o účetnictví.

Postupy vedení daňové evidence jsou popsány v § 7b zákona o dani z příjmu a jejich cílem je správně a úplné stanovení základu daně z příjmů jako rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji a zjištění stavu majetku a závazků.

Daňovou evidenci tvoří:

 • deník příjmů a výdajů (peněžní deník)
 • kniha pohledávek a závazků
 • evidence dlouhodobého majetku
 • evidence zásob
 • karty rezerv
 • mzdovou evidenci
 • pokladní knihu

 

Daňová evidence obsahuje tyto základní služby:

 • kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
 • řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
 • vyhotovení tiskových podkladů (peněžní deník, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.)
 • vyhotovení přehledů dle přání klienta
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti, popř. dle vzájemné domluvy

 

Daně zpracované v rámci daňové evidence:

 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH)
 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně výkazu o majetku a závazcích, výkazu příjmů a výdajů, přehledů pro ZP a SSZ
 • daň silniční

 

Účetnictví:

Vedení účetnictví obsahuje tyto základní služby:

 • kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
 • řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
 • vyhotovení tiskových podkladů (účetní deník, hlavní kniha účtů, pokladní kniha, saldokonto, měsíční rozvaha, předvaha a výsledovka, soupis bankovních výpisů, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.)
 • vyhotovení přehledů dle přání klienta
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti, popř. dle vzájemné domluvy

 

Daně zpracované v rámci vedení účetnictví:

 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH)
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob, včetně výkazu zisku a ztrát, rozvahy
 • daň silniční

AKTUALITY

leva sipka
prava sipka

REFERENCE