Business Benefit

PRO ZADAVATELE

Podrobný popis služeb administrace veřejných zakázek

(pro zadavatele)

S veřejnými zakázkami se setkává každá veřejná instituce, ale i každý podnikatel, který realizuje dotační projekty. Administrace veřejných zakázek patří mezi nejčastější problémové aktivity při realizaci dotačních projektů.

Společnost Business Benefit s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek včetně zpracování veškerých dokumentů, osobní účasti na jednáních a zajištění oznamovacích povinností a součinnosti až po uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.

Činnosti spojené s přípravou veřejné zakázky:

 • příprava zadávací dokumentace – návrh zadávací dokumentace, konzultace a doporučení kvalifikačních a hodnotících kritérií, návrh zadávacích a obchodních podmínek, kompletace příloh, formulářů a dalších částí zadávací dokumentace,
 • finalizace a kompletace zadávací dokumentace – dopracování, konzultace problematických bodů a návrhy jejich řešení,
 • zpracování formuláře Oznámení zadávacího řízení,
 • zveřejnění oznámení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek (Informačním systému veřejných zakázek - ISVZUS) a Úředním věstníku EU,
 • vypracování pomocných podkladů – formulářů pro doložení údajů, které jsou předmětem hodnocení kvalifikačních kritérií a pro doložení údajů, které jsou předmětem hodnocení dílčích kritérií hodnocení.

Činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek:

 • předání zadávací dokumentace uchazečům, včetně zajištění předávacích protokolů a potvrzení o předání a převzetí zadávací dokumentace,
 • zpracování návrhů? odpovědí na dotazy a textu oznámení zadávacího řízení,
 • zajištění doručení odpovědí na dotazy a textu oznámení zadávacího řízení uchazečům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci,
 • organizační zabezpečení přijímání nabídek,
 • zpracování potvrzení o přijetí nabídek vč. seznamu doručených a přijatých nabídek,
 • příprava formulářů pro jmenování hodnotící komise, včetně podkladů nutných a potřebných k řádnému průběhu zasedání hodnotící komise,
 • vypracování a zajištění jmenovacích dekretů a čestných prohlášení pro členy a náhradníky členů hodnotící komise,
 • vypracování organizačního řádu komise a seznámení členů komise s jeho obsahem před zahájením jednání hodnotící komise.

Činnosti spojené s hodnocením nabídek:

 • organizační zajištění prvního zasedání hodnotící komise,
 • řízení komise do volby předsedy a místopředsedy komise, organizační řízení komise v průběhu jednotlivých zasedání,
 • organizační zajištění otevírání obálek s nabídkami,
 • sepsání protokolů o všech jednáních hodnotící komise,
 • sepsání protokolu o otevírání obálek s nabídkami včetně všech náležitostí a příloh,
 • rozbor nabídek uchazečů z hlediska splnění kvalifikačních kritérií,
 • rozbor nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek,
 • organizační zajištění průběhu posuzování nabídek,
 • vyhotovení výzvy k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny,
 • vyhotovení žádosti o písemné vysvětlení nabídky,
 • zajištění oznámení o vyloučení uchazečů, jejichž nabídky komise vyřadila z další účasti v zadávacím řízení a zpracování podkladů pro rozhodnutí o jejich vyloučení,
 • rozbor nabídek z hlediska hodnotících kritérií a návrh užití hodnotících metod,
 • organizační zajištění průběhu hodnocení nabídek,
 • zabezpečení příslušných hodnotících tabulek pro jednotlivá hodnotící kritéria a členy hodnotící komise, souhrnných tabulek pro hodnotící kritéria a tabulky celkového pořadí,
 • organizační zajištění všech dalších potřebných a nutných zasedání hodnotící komise včetně zpracování protokolů o jednání hodnotící komise,
 • vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek

Činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení:

 • vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky,
 • zpracování oznámení rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky jednotlivým uchazečům, zajištění doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni,
 • zpracování a zajištění zveřejnění formuláře výsledku zadávacího řízení v Informačním systému veřejných zakázek (ISVZUS) a v Úředním věstníku EU,
 • zpracování písemné zprávy zadavatele o průběhu zadávacího řízení,
 • v případě zrušení zadávacího řízení zajištění zpracování formuláře zrušení zadávacího řízení a zajištění zveřejnění formuláře v Informačním systému veřejných zakázek,
 • sumarizace, uspořádání a předání veškeré dokumentace z průběhu výběrového řízení zadavateli.

AKTUALITY

leva sipka
prava sipka

REFERENCE